🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1.Osobní údaje

0%

?
INFORMACE

V případě, že Vám naše služby představil náš smluvní partner, prosím uveďte jeho název, nebo jeho smluvní kód.

2. Další osobní údaje

0%

?
INFORMACE

Země, kde budete platit daň z příjmu.

?
INFORMACE

Daňové identifikační číslo (DIČ).

více informací

?
INFORMACE

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň, nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

?
INFORMACE

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň, nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

?
INFORMACE

Důvod A - Země / Jurisdikce, v níž je majitel účtu povinen platit daň, nevydává svým rezidentům DIČ

Důvod B - Majitel účtu nemůže získat DIČ nebo podobné číslo z jiného důvodu (pokud jste vybrali tento důvod, tak vysvětlete proč nemůžete získat DIČ v tabulce níže)

Důvod C - DIČ není požadováno. (Tento důvod vyberte pouze pokud zákony příslušné jurisdikce nevyžadují vydání DIČ)

3. Finanční informace

0%

?
INFORMACE

Čisté jmění je definováno jako rozdíl mezi aktivy a pasivy. Tato hodnota se vztahuje na ekonomické postavení a zejména množství peněz, které zákazníkovi zbude po všech odečtech. V případě právnických osob tato hodnota reprezentuje hodnotu všech aktiv oproti hodnotě všech pasiv. 

Aktiva jednotlivců jsou typicky brána včetně hotovosti nebo ekvivalentu, jako například domy nebo auta, investiční účty, jakékoliv cennosti, jako šperky nebo starožitnosti. V případě společností, máme na mysli např. majetek, inventář, materiály, zařízení, vybavení, stroje nebo budovy.

Pasiva jsou peníze dlužené někomu jinému, jako například dluhy na kreditní kartě nebo bankovní dluhy, bondy, směnky, hypotéky, nedoplatky dlužené dodavateli nebo úvěrové linie v bankách atd

?
INFORMACE

Hlavní zdroj příjmu, který se týká klientovy hlavní aktivity.

?
INFORMACE

Osobní investice zahrnují menší riziko, ale zároveň vynášejí méně, zhruba 4-12% p.a.

Spekulativní investování zahrnuje velké riziko, ale může znamenat vysoký zisk – až 20% p.a.

Zajištění kurzového rizika je investiční rozhodnutí ke zmírnění rizika investicemi do dvou finančních nástrojů, jejichž tržní vývoj jde proti sobě, například opce a futures.

?
INFORMACE

Očekávaná finanční částka, která bude ročně investována.

4. Hodnocení vhodnosti

0%Upozornění na riziko

Vážený kliente,Je nám líto, ale odpovědi, které jste uvedli, naznačují, že Váš profil neodpovídá riziku spojeným s pákovými produkty a fyzickými akciemi. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestabilní. Klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. V tuto chvíli Vám nemůžeme umožnit otevření aktivního účtu

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Odpovědi, které jste uvedli, naznačují, že v současné době nemáte potřebné zkušenosti a znalosti, abyste pochopili složitost a riziko spojené s pákovými produkty. Produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestabilní. Klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál. Doporučujeme Vám, abyste si zlepšili znalosti o finančních produktech a seznámili jste se s Vaším demo účtem, který je k dispozici na naší obchodní platformě, a dále rozvíjeli své porozumění nabízeným produktům Potvrzuji, že nebudu moci obchodovat CFD bez rozvoje svých znalostí o pákových produktech nebo získání dalších zkušeností.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Rádi bychom Vás upozornili na to, že na základě informací, které jste nám poskytl/a, zřejmě nemáte odpovídající zkušenosti/znalosti/rizikový profil, jak vyplývá ze Zákona, pro obchodování s investičními službami a finančními nástroji, které nabízíme a které s sebou nesou vysoký stupeň rizika. V tomto ohledu nepovažujeme tyto investiční služby/finanční nástroje za pro Vás přiměřené. Pokud si přejete obchodovat s naší společností, přestože Vás společnost upozornila, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou přiměřené, můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat. Volbou níže uvedeného tlačítka „Přijmout“ společnosti potvrzujete, že berete na vědomí a souhlasíte s tím, že plánované investiční služby a finanční nástroje, které společnost nabízí, pro Vás nejsou přiměřené, ale přesto chcete pokračovat v obchodování se společností s těmito finančními nástroji. Prohlašuji, že jsem byl poučen o nepřiměřenosti investičních služeb a finančních nástrojů a chápu riziko spojené s obchodováním, i přesto si přeji pokračovat v obchodování s finančními nástroji.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Rádi bychom Vás upozornili na to, že na základě informací, které jste nám poskytl/a, zřejmě nemáte odpovídající zkušenosti/znalosti/rizikový profil, jak vyplývá ze Zákona, pro obchodování s investičními službami a finančními nástroji, které nabízíme a které s sebou nesou vysoký stupeň rizika. V tomto ohledu nepovažujeme tyto investiční služby/finanční nástroje za pro Vás přiměřené. Pokud si přejete obchodovat s naší společností, přestože Vás společnost upozornila, že tyto finanční nástroje pro Vás nejsou přiměřené, můžete pokračovat a s těmito finančními nástroji obchodovat. Volbou níže uvedeného tlačítka „Přijmout“ společnosti potvrzujete, že berete na vědomí a souhlasíte s tím, že plánované investiční služby a finanční nástroje, které společnost nabízí, pro Vás nejsou přiměřené, ale přesto chcete pokračovat v obchodování se společností s těmito finančními nástroji. Prohlašuji, že jsem byl poučen o nepřiměřenosti investičních služeb a finančních nástrojů a rozumím rizikům spojeným s obchodováním. Přesto bych chtěl pokračovat v obchodování s finančními nástroji a souhlasím s tím, že mi společnost nemusí umožnit obchod s produkty využívajícími pákový efekt.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Odpovědi, které jste uvedl/a, naznačují, že v současné době možná nemáte potřebné znalosti k pochopení finančních nástrojů nabízených naší společností. Nebudete mít povoleno obchodovat bez prohloubení svých znalostí o finančních produktech. Pro více informací kontaktujte oddělení zákaznické podpory.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Odpovědi, které jste uvedl/a, naznačují, že Váš profil neodpovídá rizikové povaze finančních nástrojů nabízených naší společností. V tuto chvíli Vám nemůžeme povolit obchodování. Pro více informací kontaktujte oddělení zákaznické podpory.

Upozornění na riziko

Vážený kliente,Připomínáme Vám, že komplexní pákové produkty, které nabízíme, jsou velmi riskantní a nestálé. Klienti mohou ztratit veškerý investovaný kapitál.

5. Nastavení dodržování pravidel

0%

Zde můžete přesouvat své soubory.

Click me to remove the file.

Zde můžete přesouvat své soubory.

Click me to remove the file.
?
INFORMACE

'Politicky exponovaná osoba' zahrnuje následující fyzické osoby, které zastávají nebo zastávali významné veřejné funkce v Kyperské republice nebo jiné zemi a jejich přímé rodinné příslušníky nebo osoby známé jako blízké osoby této osoby:
i. hlav států, předsedů vlád, ministrů, náměstků ministrů a státních tajemníků,
ii. členů parlamentu,
iii. členů nejvyšších soudů, ústavních soudů nebo dalších nejvyšších justičních orgánů, proti jejichž rozhodnutí nelze s výhradou výjimečných okolností podat opravný prostředek,
iv. členů účetních dvorů nebo rad centrálních bank,
v. velvyslanců, chargés d'affaires a vysokých důstojníků ozbrojených sil,
vi. členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů podniků ve vlastnictví státu.

„Přímí rodinní příslušníci“ zahrnují následující osoby:
vii. manžel/manželka nebo osoba, která s politicky exponovanou osobou žije ve společné domácnosti alespoň jeden rok,
viii. děti a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž žijí v jedné domácnosti alespoň jeden rok,
ix. rodiče.
„Osoby známé jako blízké osoby“ jsou:
x. fyzická osoba, o níž je známo, že je skutečným spolumajitelem právnických osob nebo právních uspořádání nebo má jakýkoli jiný blízký obchodní vztah s osobou spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi),
xi. fyzická osoba, která je jediným skutečným majitelem právnické osoby nebo právního uspořádání, o kterých je známo, že ve skutečnosti byly vytvořeny ve prospěch osoby spadající do výše uvedených bodů (i) až (vi).

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83.12% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83.12% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.