Χρηματοοικονομικά Μέσα

Όλη η ποικιλία των παγκόσμιων νομισμάτων, καθώς και τα διάφορα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα των νομισμάτων που υπάρχουν σήμερα, μπορούν να αποδοθούν στα χρηματοοικονομικά μέσα της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος. Τα κύρια διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα του xPartners