Καταχωρημένο

Το X.P.X. PRNS (στο εξής xPartners) είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό όνομα της Goldenburg Group Limited, μια εταιρία η οποία ελέγχεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με CIF Αριθμό αδείας 242/14.

Άδεια

Η Goldenburg Group Limited είναι αδειοδοτημένη να παρέχει τις επενδυτικές και επικουρικές υπηρεσίες σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα όπως αυτά δηλώνονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας Goldenburg Group εδώ.

Όλες οι πληροφορίες για προ των συναλλαγών αναγράφονται εδώ.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2014 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2015 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2016 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2017 εδώ.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένη τη Συνοπτική Δήλωση Ποιότητας Εκτέλεσης και το RTS28 εδώ.

Η Goldenburg Group Limited (αριθμός αδείας CIF 242/14), ελέγχεται και αδειοδοτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CYSEC) για να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και επικουρικές υπηρεσίες σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία αναγράφονται επιπλέον παρακάτω στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλες τρίτες χώρες:

Επενδυτικές Υπηρεσίες:

 1. Λήψη και αποστολή παραγγελιών αναφορικά με ένα ή περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα
 2. Εκτέλεση παραγγελιών για λογαριασμό των πελατών
 3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 4. Συμβουλές επενδύσεων

Επικουρικές Υπηρεσίες:

 1. Διασφάλιση και διαχείριση χρηματοδοτικών μέσων για τον λογαριασμό πελατών, συμπεριλαμβανομένων εποπτικών και σχετικών υπηρεσιών, όπως διαχείριση μετρητών/εγγυήσεων
 2. Υπηρεσίες ξένου νομίσματος όπου αυτές συσχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
 3. Επενδυτική έρευνα και οικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών προτάσεων σε σχέση με συναλλαγές σε χρηματοδοτικά μέσα

Χρηματοδοτικά Μέσα:

 1. Μεταβιβάσιμα χρεόγραφα
 2. Μέσα χρηματαγοράς
 3. Μονάδες σε συλλογικές επενδυτικές εργασίες
 4. Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με χρεόγραφα, νομίσματα, τιμές ή αποδόσεις επιτοκίων ή άλλα παράγωγα μέσα, οικονομικοί δείκτες ή οικονομικά μέτρα τα οποία μπορούν να διευθετηθούν φυσικά ή με χρήματα
 5. Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν με χρήματα ή μπορούν να διευθετηθούν με χρήματα σύμφωνα με την επιλογή ενός εκ των μερών (διαφορετικά από μόνο εξαιτίας προεπιλεγμένου ή άλλου συμβάντος τερματισμού).
 6. Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα που μπορούν να διευθετηθούν φυσικά με την προϋπόθεση πως οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενη αγορά ή/και σε MTF
 7. Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα οι οποίες μπορούν να διευθετηθούν και δεν αναφέρονται στο σημείο 6 της Ενότητας ΙΙΙ και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοδοτικών μέσων, σε σχέση με, μεταξύ άλλων, αν εκκαθαρίζονται μέσω αναγνωρισμένων κέντρων ανταλλαγής πληροφοριών ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου
 8. Παράγωγα χρηματοδοτικά μέσα για τη μεταβίβαση κινδύνου πίστωσης
 9. Οικονομικές συμβάσεις για διαφορές
 10. Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με κλιματικές μεταβλητές, τιμές μεταφορικών, επιτρεπόμενα όρια εκπομπών ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλα επίσημα οικονομικά στατιστικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διευθετηθούν με μετρητά σύμφωνα με την επιλογή ενός εκ των μερών (διαφορετικά από μόνο εξαιτίας προεπιλεγμένου ή άλλου συμβάντος τερματισμού), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα που δεν αναφέρονται αλλιώς σε αυτή την Ενότητα, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοδοτικών μέσων, σε σχέση με, μεταξύ άλλων, αν εκκαθαρίζονται και διευθετούνται μέσω αναγνωρισμένων κέντρων ανταλλαγής πληροφοριών ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου με τους Quaentas s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE και Fors Magna S.L.

Διασυνοριακές υπηρεσίες σε χώρες κράτη-μέλη

Αυστρία
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Βουλγαρία
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Κροατία
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Τσεχία
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Δανία
Finanstilsynet (Danish FSA)
Εσθονία
Finantsinspektsioon (FSA)
Φινλανδία
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Γερμανία
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Ελλάδα
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Ουγγαρία
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Ισλανδία
Fjármálaeftirlitið (FME)
Ιρλανδία
Central Bank of Ireland
Ιταλία
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Λετονία
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Λίχτενσταϊν
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Λιθουανία
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Λουξεμβούργο
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Μάλτα
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Ολλανδία
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Νορβηγία
Finanstilsynet
Πολωνία
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Πορτογαλία
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Ρουμανία
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Σλοβακία
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Σλοβενία
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Ισπανία
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Σουηδία
Finansinspektionen (FI)
Ηνωμένο Βασίλειο
Financial Conduct Authority (FCA)
Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.70% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.70% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.