Regulácia

X.P.X. PRNS (ďalej xPartners) je zapísanou značkou spoločnosti Goldenburg Group Limited, cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), podliehajúcej dohľadu Cyperskej komisie pre cenné papiere (CySEC), s licenčným číslom CIF 242/14.

Licencia

Goldenburg Group Limited je držiteľom licencie pre poskytovanie investičných a ďalších doplnkových služieb súvisiacich s finančnými nástrojmi, tak ako je uvedené na internetových stránkach spoločnosti Goldenburg Group tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi Quaentas s.r.o., LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft a Corinth Capital MEPE.

Medzinárodná notifikácia

Rakúsko
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvátsko
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estónsko
Finantsinspektsioon (FSA)
Fínsko
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Nemecko
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grécko
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Island
Fjármálaeftirlitið (FME)
Írsko
Central Bank of Ireland
Taliansko
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštajnsko
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembursko
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Nórsko
Finanstilsynet
Poľsko
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španielsko
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko
Finansinspektionen (FI)
Veľká Británia
Financial Conduct Authority (FCA)