🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Osobný účet

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby ste nám doručili doklady pre overenie identity a bydliska.

POI – OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
 • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
 • Vodičský preukaz – obojstranne

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Dátum exspirácie, musí byť platný

*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

POR – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam kde platí klient elektriku, sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • Účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti
 • Faktúra za internet
 • Faktúra za pevnú linku
 • Výpis (bankový alebo kreditnej karty)
 • Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom
 • Štátne potvrdenie bydliska
 • Hypotekárny úver
 • Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Dátum

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)
 • Faktúra za mobilné služby
 • Ručne písané dokumenty

Iné dokumenty

V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel).

 • POI – OVERENIE IDENTITY KLIENTA
 • POR – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA
 • v prípade mamy/otca potrebujeme rodný list klienta
 • v prípade manželky/manžela potrebujeme sobášny list

Firemný účet

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • Číslo spoločnosti v registri
 • Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
 • Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
 • Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
 • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
 • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
 • Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

 • Výpis z obchodného registra
 • Zakladateľskú zmluvu
 • Stanovy
 • Spoločenskú zmluvu
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)

V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:

 • Kópia zmluvy a zastupovaní (trust agreement)
 • POI a POR nasledovných osôb:

– Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
– Koneční vlastníci
– Zástupca vlastníkov

Kreditná karta

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

 • Meno držiteľa
 • Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty
 • Dátum splatnosti (stále platné)
 • Podpis držiteľa (začiernite CVV kód)

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits/Výpis z účtu).

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.